Özgörev-Özbakış

Özgörev (Misyon)

 
OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Karadeniz Bölgesinde ilk diş hekimliği fakültesi olma sorumluluğu ile;
   - Analitik düşünce yeteneğine sahip, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş, modern teknolojiyi kullanma açısından tam donanımlı, mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, koruyucu uygulamaları tutum haline getirmiş ve etik değerlere saygılı diş hekimleri yetiştirmeyi,
    - 
Etik değerleri gözeterek bilime evrensel düzeyde katkı sağlayan, nitelikli, yenilikçi ve disiplinler arası araştırmalar yapmayı,
   - 
Sosyal sorumluluk bilinci ile paydaşlara kaliteli hizmet sunarak toplumun ağız ve diş sağlığı düzeyini artırmayı görev edinmiştir.

Özbakış (Vizyon)

Nitelikli eğitim-öğretim veren, özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan, ağız-diş sağlığı hizmetlerinde değişen gereksinimlere cevap verebilen, paydaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmada kararlı, Türkiye ve dünyada referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmaktır.

TEMEL DEĞERLER


Değerlere Saygı: Türkiye Cumhuriyetinin milli değerlerini korumayı ve geliştirmeyi esas alan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygılıdır ve farklılıkların zenginlik oluşturduğuna inanır.
Bilimsellik ve Akademik Özgürlük: OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi, bilimsel ve özgür akademik çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder.  Yenilikçilik: OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi, hizmet verdiği tüm alanlarda yenilikçiliğin önemini benimser, çalışanlarının ve öğrencilerinin yenilikçi uygulama ve yaklaşımlarını teşvik eder.
Girişimcilik: OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi, girişimciliği toplumsal refahı artırmada anahtar bir kavram olarak kabul eder ve yasal düzenlemelere uygun her türlü girişimcilik faaliyetini özendirir.
Şeffaflık: OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi, kararların mevzuat doğrultusunda alınmasını ve uygulanmasını, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanmasını ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olmasını gözetir.
Katılımcılık: OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi, faaliyet ve karar verme süreçlerine paydaşları ve onların önerilerini dâhil etmeyi önemser.
Adalet ve Liyakat: OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi, adil bir yönetimi gözetir ve işin gerektirdiği niteliklere uygun personeli seçer.