Dekan Yardımcısı

 
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Murat YENİSEY
muratyen@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 8100

Görev Tanımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalarında dekana yardımcı olmak, dekanın bulunmadığı zamanlarda vekâlet etmek.

Temel Görev ve Sorumlulukları

1.Lisans eğitim ana sürecinin eğitim faaliyetlerin belirlenmesi, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasından sorumludur.
2.Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar.
3.Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlamada dekana yardımcı olur.
4.Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Dekanlığa sunar.
5.Fakültede yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.
6.Fakültenin öz değerlendirme raporunu hazırlar.
7.Fakültenin stratejik planını dekan ile birlikte hazırlar.
8.Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesi çalışmalarını sağlar.
9.Fakültemizdeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
10.Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.
11.Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar.
12.Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar.
13. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.
14.Fakültede öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder.
15.Fakültemizdeki özel yetenek sınavlarının yapılmasını sağlar.
16.Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
17.Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder.
18.Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
19.Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet eder.
20.Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.

Dekan yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, dekana karşı sorumludur.